1. Scopul procedurii

Prezenta procedură stabileşte măsuri generale privind modul de efectuare a lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.

2. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul SC………………….. SRL la efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.

3. Definiţii/Terminologie
3.1 alarmă de incendiu – indicaţie vizuală, audibilă sau tactilă a incendiului;

3.2 declanşator manual de alarmare (buton de semnalizare manuală) – componentă a IDSAI care este utilizată pentru semnalizarea manuală a alarmei;
3.3 detector de incendiu – componentă a IDSAI care conţine cel puţin un senzor şi care, constant sau la intervale regulate, monitorizează cel puţin un parametru fizic şi/sau chimic asociat cu incendiul şi furnizează cel puţin un semnal

corespunzător la echipamentul de control şi semnalizare;
3.4 dispozitiv de alarmare – componentă a IDSAI neinclusă în echipamentul

de control şi semnalizare, care este utilizată pentru a avertiza starea de incendiu (sirenă, semnalizator optic, …);

3.5 echipament de alimentare cu energie electrică – componentă a IDSAI care alimentează cu energie electrică echipamentul de control şi semnalizare. Echipamentul de alimentare cu energie include multiple surse de alimentare(sursa de bază – reţeaua electrică naţională, surse de rezervă: baterie de acumulatoare, grup electrogen, UPS);

3.6. echipament de control şi semnalizare (ECS) – componentă a IDSAI prin intermediul căreia alte componente ale aceluiaşi sistem sunt alimentate cu energie şi care este utilizată pentru:

– a recepţiona semnale de la detectoare şi/sau declanşatoare manuale de alarmare;

– a determina dacă aceste semnale corespund unei condiţii de alarmă; – a indica optic şi acustic o condiţie de alarmă;
– a indica locul pericolului de incendiu;
– a înregistra (dacă este posibil) oricare din aceste informaţii;

şi pentru:

– a monitoriza funcţionarea sistemului în scopul avertizării acustice a oricărui defect (scurtcircuit, întreruperea căii de transmisie / defect în alimentarea cu energie); optice şi comandă,

– a transmite semnalul de alarmă (dacă se cere) la dispozitivele de alarmă la incendiu şi/sau către serviciul de pompieri, direct sau prin intermediul unui echipament de transmisie a alarmei la incendiu;

– a transmite comanda la un echipament de protecţie împotriva incendiului (acţionare pompe incendiu, sprinklere, drencere etc.);

3.6 incendiu – proces de piroliză sau de ardere care necesită investigare şi/sau acţiuni corective pentru a preveni punerea în pericol a vieţii sau a bunurilor;

3.7 instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu (IDSAI) –

ansamblu complex de echipamente electrice care are rolul de a asigura supravegherea unei clădiri sau unei incinte în vederea detectării, semnalizării şi avertizării asupra izbucnirii unui incendiu, în timp util intervenţiei în sensul localizării şi acţionării împotriva acestuia.

4. Documente de referinţă
4.1 Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii;
4.2 Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor;
4.3 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 – pentru

aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
4.4 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 – pentru

aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

4.5 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III – a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare, Indicativ P 118/3 – 2015;

4.6 SR EN 54 – Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu; 4.7 Specificaţii tehnice ale echipamentelor utilizate.

5. Conţinutul procedurii:

5.1 Precizări privind modul de efectuare a lucrărilor

Lucrările de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant sisteme de securitate – Cod COR 215119, cu competenţe specifice domeniului de autorizare.

La nivelul societăţii există personal care deţine certificate de competenţă profesională, astfel încât cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate unităţile de competenţă specifice.

La efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu se vor respecta prevederile legislaţiei, normativelor, reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare precum şi specificaţiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

5.2 Precizarea responsabilităţilor persoanelor implicate Manager:

–  să respecte şi să asigure implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

–  să asigure alocarea tuturor resurselor necesare realizării lucrărilor contractate;

–  să asigure utilizarea numai a produselor certificate;

–  asigură elaborarea procedurilor de lucru generale şi specifice necesare pentru efectuarea lucrărilor;

–  asigură efectuarea lucrărilor numai cu personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Proiectant sisteme de securitate – Cod COR 215119;

–  să asigure perfecţionarea permanentă a personalului implicat în efectuarea lucrărilor.

Personalul:

–  să deţină certificat de certificat de competenţă profesională pentru ocupaţia Proiectant sisteme de securitate – Cod COR 215119;

–  să respecte prevederile legislaţiei în vigoare;

–  să solicite alocarea resurselor necesare pentru efectuarea lucrărilor de calitate şi la termenele stabilite;

–  utilizează numai produse certificate;

–  asigură respectarea procedurilor de lucru generale şi specifice stabilite pentru efectuarea lucrărilor.

5.3 Precizări privind asigurarea resurselor

a) resurse umane/personal

– deţinerea competenţei necesare efectuării lucrărilor (personalul implicat inclusiv calificarea acestuia).

– asigurarea instruirii (exemplu: instruirea personalului se asigură prin participarea la programe de formare profesională specifice, organizate de către centre de formare profesională autorizate. Personalul va participa periodic la sesiuni de training organizate de către producători şi/sau distribuitori de echipamente specifice, precum şi la simpozioane, conferinţe şi expoziţii).

– menţinerea înregistrărilor adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi experienţă (înregistrările privind instruirea personalului sunt ţinute în registru / dosar / format electronic de către compartimentul de resurse umane / asigurarea calităţii / conducătorul locului de muncă, etc.).

b) infrastructură

– clădiri, spaţiu de lucru şi utilităţi asociate (clădiri, ateliere, magazii, etc, precum şi utilităţile existente în aceste spaţii).

– servicii suport – transport, comunicare, etc. (mijloace de transport auto, mijloace de comunicare, dotare cu tehnică de calcul, asigurarea soft-urilor licenţiate, etc.).

c) mediul de lucru (condiţiile în care se efectuează lucrările).

5.4 Servicii către clienţi

a) analiza cererilor clienţilor (traseul/circuitul pe care-l urmează cererea primită din partea unui client/potenţial client de la înregistrare până la întocmirea răspunsului/efectuarea unei oferte, vor fi menţionate persoanele implicate).

b) modalităţi de determinare a satisfacţiei clienţilor (exemplu: la finalizarea lucrărilor, clienţilor le este pus la dispoziţie un chestionar de evaluare a satisfacţiei, iar după completarea acesta este analizat de către personalul specializat în acest sens; concluziile rezultate din chestionar se aduc la cunoştinţă managerului iar acesta va dispune măsurile necesare pentru remedierea eventualelor deficienţe constate de către clienţi).

c) modul de tratare şi soluţionare a reclamaţiilor (traseul/circuitul pe care-l urmează reclamaţia primită din partea unui client, de la înregistrare până la soluţionare, vor fi menţionate persoanele implicate).

5.5 Evidenţe

– evidenţa lucrărilor efectuate;
– evidenţa clienţilor;
– evidenţa furnizorilor de substanţe, echipamente, piese de schimb, repere utilizate ( evidenţele se păstrează în registru / dosar / format electronic, de către …). 5.6 Măsuri de remediere a lucrărilor necorespunzătoare şi de prevenire a apariţiei acestora (activităţi care se efectuează pentru înlăturarea unor defecţiuni şi prevenirea apariţiei acestora)

Categories SOFS

Competenţa, expertiza şi profesionalismul personalului Smart Office Solutions sunt dobândite printr-o perpetuă instruire în training-uri de specializare şi prin experienţa acumulată în activităţile cotidiene, calităţi reflectate de certificările obţinute şi de colaborările încheiate.